Při poskytování služeb našim klientům se dlouhodobě setkáváme s nedostatkem zájemců o výkon funkce člena statutárního orgánu z řad členů společenství.

Již tak úzký okruh zájemců byl snížen nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, který pro všechny členy volených orgánů, bez výjimky, zavedl povinnost konat s péčí řádného hospodáře, a s tím spojenou hmotnou odpovědnost za způsobené škody při výkonu funkce.

Nový občanský zákoník však, na rozdíl od zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostor, umožňuje, aby se členem voleného orgánu stal i nečlen společenství.

Naše společnost, prostřednictvím svého zaměstnance, nabízí možnost výkonu funkce člena statutárního orgánu společenství, a to jako jednoho z členů kolektivního orgánu (výboru společenství) i jako individuální statutární orgán (předseda společenství vlastníků).

K uplatnění tohoto postupu je nutné, aby možnost volby nečlena společenství byla umožněna platnými stanovami společenství. Pokud by stávající znění stanov tento postup neumožňovalo, nabízíme, v případě uzavření dohody o výkonu funkce statutárního orgánu, jejich bezplatnou úpravu, a to v celém jejich rozsahu.

Statutární orgán společenství plní veškeré činnosti, které mu udávají platné právní předpisy, stanovy společenství vlastníků a přijatá usnesení shromáždění vlastníků.

Stanovení měsíční odměny za výkon funkce je individuální, stejně jako úroveň vzájemné spolupráce, kdy záleží na více faktorech (kolektivní či statutární orgán, znění stanov společenství, plánované akce společenství, finanční situace společenství vlastníků apod.), a proto, v případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat o podrobnosti.