Provozní činnost

 • vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
 • zajištění dodávek médií – např. el. Energie, plynu, vody, tepla, TUV, odvozu odpadu, provoz výtahů, STA
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, chodníků a přilehlých zelených ploch,
 • vedení evidence nájemců bytů a nebytových prostor
 • přebírání a předávání bytů nájemníků podle pokynů vlastníka

Stavebně-technická činnost

 • plnění povinností vlastníka nemovitostí vyplývající za staveb. zákona a jeho provádějících vyhlášek
 • zajištění provozních revizí technických zařízení ve spravovaném objektu dle příslušných českých norem a předpisů státního odborného dozoru,
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti a to jak společných prostor domu, tak i bytů v rozsahu vyplývajícím ze zákona
 • vyjadřování k záměrům nájemců bytů a nebytových prostor na stavební úpravy, které svým rozsahem nepřesahují ohlašovací povinnost dle stavebního zákona
 • předkládání záměrů uživatelů bytů a nebytových prostor, které svým rozsahem vyžadují stavební povolení, vlastníkům ke schválení
 • podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy či rekonstrukce včetně odborného odhadu nákladů
 • zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen

Ekonomická činnost

 • předpis a kontrola nájemného (plateb do fondu údržby a oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor, v případě včasného nezaplacení upomínání dlužníků,
 • provádění vyúčtování tepla, TUV a ostatních služeb na jednotlivé nájemce či jiné odběratele dle platných předpisů
 • vedení účetnictví vlastníka domu
 • vedení účetnictví spojeného s provozem domu
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitostí formou pravidelné měsíční uzávěrky
 • 1 x ročně předkládání rozvahy o výši a účelu užití prostředků na provoz a údržbu jakož i o předpokládaných příjmech z nájemného v následujícím období

Právní činnost

 • uzavírání smluv o nájmu bytu s osobami určenými vlastníkem
 • uzavírání smluv o nájmu nebytových prostor dle dispozic vlastníka
 • uzavírání nájemních smluv na plochy pro umístění reklam dle dispozic vlastníka,
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu z nebytového prostoru, nastanou-li důvody uvedené ve smlouvě nebo vyplývající ze zákona, a případně návrhů na provedení správních úkonů souvisejících s výpovědí
 • hlášení úmyslného obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení,
 • vypracování podkladů pro advokátní kancelář zastupující zájmy vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • po marném uplynutí lhůty vyplývající z upomínky k zaplacení vymáhání dlužného nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním spolu s poplatky z prodlení, jakož i náhrad škod na spravovaném majetku prostřednictvím soudu jménem vlastníků